KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Borusan Otomotiv Grubu1 olarak süreçlerimizi yürütürken elde ettiğimiz kişisel verilerinizin korunması birincil önceliklerimizdendir. Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına ve mevzuata uygun olarak kullanılmasına/işlenmesine yüksek önem veriyoruz.

Bu aydınlatma metni, internet sitelerimiz aracılığıyla yürüttüğümüz faaliyetlerde veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi nasıl işlediğimize ilişkin bilgileri içermektedir.

1. Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplere dayalı olarak İşliyoruz

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddeleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Aşağıda kişisel verileri hangi amaçlarla işlediğimize ve söz konusu amaçlar kapsamında hangi hukuki sebeplere dayandığımıza yer verdik:


Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla:
• Araç rezerve talebinde bulunduğunuzda rezerve işlemlerinin ve rezervasyon ücreti ödemelerinin gerçekleştirilmesi,
• Servis randevusu talebinde bulunduğunuzda, randevunuzun oluşturması ve talebinize ilişkin işlemler hakkında yetkili servislerimizin bilgilendirilmesi,
• Satış, kiralama, test sürüşü ve takas-fiyatlama taleplerinizin değerlendirilmesi ve yerine getirilmesi,
• Ürün satın alım/kiralamalarında kredi kullanmak istemeniz durumunda, kredi süreçlerine ilişkin işlemlerin yürütülmesi2 ,
• İnternet sitelerimiz için üyelik, kayıt, aktivasyon ve kullanıcı doğrulama işlemlerinin yürütülmesi.


Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla:
• Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması durumunda bilgilerinizin paylaşılması),
• Faaliyetlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi.


Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla:
• Sitelerimizdeki canlı görüşme alanlarında destek talep etmeniz halinde, temsilcilerimiz ile canlı görüşme gerçekleştirilmesi,
• Olası bir hukuki uyuşmazlık durumunda, haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi.


İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri işlenmesinin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla:
• Öneri, talep ve şikayetlerinizi alınması ve sonuçlandırılması,
• Müşteri memnuniyetine yönelik çalışmaların yürütülmesi,
• Ürün, hizmet ve süreçlerimizin geliştirilmesi ile iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi,
• İş süreçlerimizin raporlanması, denetlenmesi ve incelenmesi ile grup şirketlerimiz politika, uygulama ve kuralları ile üretici standartlarına uyumluluğumuzun sağlanması.


Açık rıza vermiş olmanız durumunda aşağıdaki amaçlarla:
• İletişim izin tercihleriniz doğrultusunda kampanyalar, tanıtımlar, etkinlikler, anketler ve fırsatlar hakkında bilgilendirilmeniz (bu tür iletişimler, ürün/hizmetlerimizle olan bağlılığınızı ve memnuniyetinizi artırmamıza olanak tanır),
• Ürün/hizmetlerimize dair deneyimlerinizin kişiselleştirilmesi, tercihlerinize ve ilgi alanlarınıza uygun ürün ve hizmetlerin sunulması, pazarlama analizleri süreçlerinin yürütülmesi,
• İş ortakları ile pazarlamaya yönelik iş birliği çalışmalarının yürütülmesi.


Açık rızanız size bu aydınlatma metninden bağımsız olarak ayrıca sorulur ve rıza verseniz dahi bu rızayı her zaman geri alma hakkına sahip olursunuz.
İnternet sitemizdeki deneyiminizi geliştirmek için tercihleriniz doğrultusunda çerezler (cookies) kullanıyoruz.
Çerez kullanımı ile ilgili detaylı bilgiye Çerez Politikası’ ndan ulaşabilirsiniz.

5. Kişisel verilerinize dair haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi veri sahibi ilgili kişilerin haklarını düzenlemektedir. Bu madde uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.


Haklarınızı kullanabileceğiniz başlıca yöntemler aşağıdaki şekildedir:

Başvuru Formu’nu doldurabilirsiniz,
• Sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden, botopyu@borusanotomotiv.com adresine talebinizi içeren bir e-posta gönderebilirsiniz.
Taleplerinizi ayrıca, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri de kullanarak bize iletebilirsiniz.


Taleplerinizi ayrıca, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri de kullanarak bize iletebilirsiniz.

1 Borusan Otomotiv İthalat ve Dağıtım A.Ş., Borusan Otomotiv Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Borusan Otomotiv Premium Kiralama ve Ticaret A.Ş. ile yetkili satıcı/servislerimiz.
2 Kredi süreçleri kapsamında iş birliği kurduğumuz iş ortakları, kişisel verilerinizi tabi oldukları mevzuatlar ve kredi başvurularını değerlendirme ve sonuçlandırma süreçleri kapsamında işlemektedir. Kredi operasyonu kapsamında çalışılan iş ortaklarının kişisel verilerinizi nasıl işlediği hakkında bilgi almak için ilgili kuruluş ile iletişime geçebilirsiniz.